សម្ដេចតេជោ បកស្រាយយ៉ាងច្បាស់ ពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជា រយៈពេលជាង៤០ឆ្នាំកន្លងមក ដែលពីមុនមិនមានមនុស្សច្រើនបានដឹង និងការចាប់ខ្លួនលោក ប៉ែន សុវណ្ណ (សម្លេង)