សេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តន្ទាទោសលើកញ្ញា សេង ច័ន្ទធារី និងសកម្មជនចំនួន ៤២នាក់ ផ្សេងទៀត