កម្ពុជា សម្តែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេស UN

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងការបរទេស សម្តែងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក វិទិត មុនតាប៊ន អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកស្ថានភាពសិទ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា ដែលនៅតែមានភាពលម្អៀង មានការរើសអើងយ៉ាងខ្លាំង និងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ នៅលើបញ្ហាមួយចំនួន។

ខ្លឹលសាមលម្អិតមានដូចខាងក្រោម៖