រុះរាន់ឡើង! រដូវត្រីប្រហុក បានមកដល់ហើយ សម្រាប់អ្នកភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាល

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទ បានចេញជូនដំណឹង ពីការអំណោយផល សម្រាប់ការនេសាទត្រីក្នុងគោលបំណងធ្វើប្រហុក ផ្អក ត្រីឆ្អើរ និងទឹកត្រី នៅភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្តកណ្តាល ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។

ខ្លឹមសារលម្អិតមានដូចខាងក្រោម៖