មនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់អាចធ្វើជាមនុស្សសាមញ្ញបាន, តែមនុស្សសាមញ្ញមិនអាចធ្វើជាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់បានទេ

មនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់អាចធ្វើជាមនុស្សសាមញ្ញបាន, តែមនុស្សសាមញ្ញមិនអាចធ្វើជាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់បានទេ ។ ពាក្យបុរាណខ្មែរនិយាយថា “បង់បោយមិនមើលប្រាណ ដាំជើងក្រានមិនប្រមាណឆ្នាំង” ពាក្យទំនៀមទាំងនេះ សំដៅដល់មនុស្សសាមញ្ញតែប្រឹងសម្តែងធ្វើជាមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ ទោះសម្តែងយ៉ាងណាក៏មើលទៅមិនសូវសមដែរ ។

ធ្វើជាមនុស្សមិនមែនសំដៅទៅលើតែឋានៈតួនាទីឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេ អ្វីដែលសំខាន់ដែលមនុស្សត្រូវការនោះគឺចរិកសម្បត្តិ ពោលគឺភាពថ្លៃថ្នូរ ដែលរស់នៅក្នុងសង្គមគេទទួលស្គាល់