រោគសញ្ញានៃការឆ្លងជំងឺកូរ៉ណា(COVID-19)

#រោគសញ្ញានៃការឆ្លងជំងឺកូរ៉ណា(COVID-19)

🙏សូមជួយចែករំលែកបន្ត

🔴ថ្ងៃ1ដល់ថ្ងៃទី3
-មានរោគសញ្ញាដូចជំងឺផ្តាសាយ
-រលាក​បំពង់ក​បន្តិចបន្តួច
-មិនក្តៅខ្លួន,​មិនធ្វើអោយអស់កំលាំង,​នៅតែអាចញាំអារហាបានធម្មតា

🔴ថ្ងៃទី4
-ចាប់ផ្តើមឈឺបំពង់ក,​អាចមានក្អួត
-ចាប់ផ្តើមបាត់សំលេង(ស្អកក)
-កំដៅខ្លូនក្តៅឡើងបន្តិច36.5អង្សាសេ
-ចាប់ផ្តើមធុញនឹងចំណីអារហារ
-ឈឺក្បាលបន្តិចបន្តួច
-មានអការៈរាគរូស

🔴ថ្ងៃទី5
-ឈឺបំពង់កបាត់បង់សំលេងខ្លាំងឡើង
-រាងកាយ​ឡើងកំដៅបន្តិចពី36.5_36.7អង្សា
-ក្នុងខ្លួនអស់កំលាំង,​មានអារម្មណ៍ឈឺឆ្អឹងសន្លាក់
ក្នុងអំឡុងនឹងពិបាកបែងចែកថាតើប្តាសាយរឺកូរ៉ូណា

🔴ថ្ងៃទី6
-ចាប់ផ្តើមក្តៅខ្លួន
-ក្អកមានស្លេសរឺក្អកមាន់
-ឈឺបំពង់កពេលដែរញាំអារហារ,​និយាយរឺពេលលេបទឹកមាត់
-អស់កំលាំងក្អួតចង្អោ
-ពិបាកដកដង្ហើម
-ឈឺខ្នងឈឺម្រាមដៃ
-រាគក្អួត

🔴ថ្ងៃទី7
-ចាប់ផ្តើមក្តៅខ្លួនខ្លាំងឡើងពី37.4_37.8អង្សា
-ក្អកខ្លាំងឡើង
-ឈឺក្បាលខ្លាំងឡើង
-រាគខ្លាំងៗ
-ក្អួតចង្អោ

🔴ថ្ងៃទី8
-ក្តៅខ្លួនខ្លាំង38
-ពិបាកដកដង្ហើមខ្លាំងឡើងៗ
-ពេលដកដង្ហើមមានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់ក្នុងទ្រូង
-ឈឺក្បាលឈឺឆ្អឹងសន្លាក់នឹងឆ្អឹងខ្នង
-ក្អកខ្លាំងឡើងជាប់ៗគ្នា, បាត់សម្លេង

🔴ថ្ងៃទី9
-រោគសញ្ញាខាងលើមិនផ្លាស់ផ្តូកាន់តែខ្លាំងឡើងៗ
-ក្តៅខ្លួនចុះឡើងៗ
-ក្អកខ្លាំងឡើងៗពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
🖋️🖋️🖋️ក្នុងអំឡុងពេលនេះគួរតែទៅពិនិត្យរឺធ្វើតេសឈាមរឺថតសួត
🙏🙏🙏អាការៈ​ផ្លាស់ផ្តូទៅតាមអាស្រ័យតែលើសុខភាពបងប្អូនម្នាក់ៗ អ្នកមានសុខភាពល្អ10_14ថ្ងៃទើបចេញរោគសញ្ញាអ្នកខ្សោយ4_5ថ្ងៃអាចចេញរោគសញ្ញា.
ប្រភពក្រុមគ្រូពេទ្យ:( Sanilesson and Yomidr)