សកម្មភាពនៃការផ្គុំបំណែក_និង_ជួសជុលបដិមាព្រះឥសូរ”

“#សកម្មភាពនៃការផ្គុំបំណែក_និង_ជួសជុលបដិមាព្រះឥសូរ”

នេះជាបដិមាព្រះឥសូររាំរបាំ មានព្រះកេសប្រាំ ព្រះហស្ថ១០ កាន់កេតនភណ្ឌផ្សេង ក្នុងរចនាបថកោះកេរ ដែលជាបដិមាតម្កល់ក្នុងប្រាសាទក្រហម បរិវេណប្រាសាទធំ ក្នុងតំបន់កោះកេរ្តិ៍ ដែលទទួលរងនៃខូចខាតជាច្រើនបំណែក ហើយបានបាត់បង់ច្រើន។

បដិមានេះមានរហូតដល់ទៅ ១០០០០បំណែក កំពុងធ្វើការជួសជុលក្នុងសារមន្ទីរជាតិរាជធានីភ្នំពេញ។ ក្រុមការងារបានបង្កើតនូវគំរូ 3D ជាជំនួយក្នុងការជួសជុល៕