លោក Biden បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិចំនួន ៣ កាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងគោលបំណងធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក

លោក Biden បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិចំនួន ៣ កាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងគោលបំណងធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអន្តោប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្វែរគោលនយោបាយមុន ៗ របស់លោករួមទាំងបង្កើតក្រុមការងារមួយដែលមានគោលបំណងដើម្បីជួបជុំក្មេងៗដែលអាជ្ញាធរអាមេរិកបែកចេញពីគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅតាមព្រំដែន។

លោកមានប្រសាសន៍ថា“ ខ្ញុំមិនធ្វើច្បាប់ថ្មីទេ” ។ “ខ្ញុំកំពុងលុបបំបាត់ចោលនូវគោលការណ៍មិនល្អ។ ”

ដោយ ឌីណែល