អាជ្ញាធរក្រុងហាណូយ បានចេញវិធានការណ៍ពិន័យតឹងរឹង ចំពោះអ្នករំលោភនិតីវិធី កូវីដ១៩ អាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ ១២ឆ្នាំ។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសវៀតណាម។

អាជ្ញាធរក្រុងហាណូយ បានចេញវិធានការណ៍ពិន័យតឹងរឹង ចំពោះអ្នករំលោភនិតីវិធី កូវីដ១៩ អាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ ១២ឆ្នាំ។ នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសវៀតណាម។

ស្ថានទូតកម្ពុជា ជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងមានវត្តមាននៅប្រទេសវៀតណាម អំពីវិធានការណ៍ពិន័យតឹងរឹងរ៉ឹងចំពោះអ្នករំលោភនីតិវិធីកូវីដ-១៩